مشاهده کارگاه های آموزشی

کارگاه های علمی رایگان

مشاهده کارگاه های آموزشی


کارگاه بررسی تطبیقی اغتشاشات1401

با مقاله جنگ شناختی سازمان ناتو

تیزر کارگاه

بخش اول

بخش دوم

****************************

کارگاه بررسی ناآرامی های 1401 از منظر دخترانه و زنانه

تیزر کارگاه

بخش اول

بخش دوم

****************************

کارگاه آموزشی علوم و جنگ شناختی- دانشگاه شهید بهشتی

تیزر و بخشی از کارگاه

بخش اول

بخش دوم

نظرسنجی تصویری از دانشجویان

****************************

همایش جنگ روایت روایت ها در جنگ شناختی -کانون جوانان ارومیه

تیزر همایش

فیلم کامل

***************************

اولین وبینار کشوری علوم شناختی در جنگ شناختی بخش اول

اولین وبینار کشوری علوم شناختی در جنگ شناختی بخش دوم