سواد رسانه ای در فضای مجازی

آسیب شناسی بر مبنای فردی،خانوادگی و اجتماعی

سواد رسانه ای در فضای مجازی


  • بررسی نظریه دهکده جهانی و تبیین جایگاه مهم آموزش سواد رسانه ای در مصون سازی ذهنی خانواده و جامعه
  • خروج از انفعال و ایجاد روحیه و تفکر انتقادی در مواجهه با رسانه ها
  • شیوه های مواجهه با شایعات متنی و عکسی منتشر شده در فضای مجازی
  • بررسی اهمیت رژیم مصرف رسانه ای در سبد خانواده و تنظیم رابطه ای مبتنی بر هزینه-فایده در مواجهه با رسانه ها
  • بررسی اثرات رفتاری و روانی فضای مجازی بر فرد و خانواده
  • سواد خبری و تکنیک های عملیات روانی و تحریف در حوزه رسانه های خبری مجازی
  • جنگ واژه ها و شیوه های برجسته سازی در فضای مجازی

مشاهده لیست مشاهده لیست
Responsive Menu Image Responsive Menu Clicked Image
منوی سایت