« تکنیک های نفوذ در قلب + خانواده و رسانه »

مشهد و ۱۵ شهر دیگر بصورت ویدیو کنفرانس _ سازمان آبفای استان رضوی-بهمن96

سازمان آبفای استان


سمینار۴ساعته
«تکنیک های نفوذ در قلب + خانواده و رسانه»
با سخنرانی «محمد جوانی»
 مشهد و ۱۵ شهر دیگر بصورت ویدیو کنفرانس _ سازمان آبفای استان رضوی
بهمن1396