رسانه و سبک زندگی

اثرگذاری رسانه بر سبک زندگی

رسانه و سبک زندگی


  • لایه های عمیق و پنهان پیام های رسانه ای و اثر یادگیری رسانه ای در تغییر رفتارها
  • جنگ نرم و تغییر نظام باورها به تناسب تغییر رفتار و سبک زندگی
  • نقش فیلم ها و سریالهای ماهواره ای در مهار زدایی ذهنی اعضای خانواده
  • کالبدشکافی علمی و قرآنی زنای ذهنی رسانه ای و تأثیر آن بر نهاد خانواده
  • بررسی روند شکل گیری و تضادهای سبک زندگی اسلامی و غربی

مشاهده لیست مشاهده لیست
Responsive Menu Image Responsive Menu Clicked Image
منوی سایت