سواد خبری + تحلیل انتخابات96

دانشگاه آزاد قزوین_4مردادماه1396

دانشگاه آزاد قزوین


کارگاه آموزشی 4 ساعته «سواد خبری + تحلیل انتخابات96»
سواد مواجهه با رسانه های خبری
☑️دانشگاه آزاد قزوین_4مردادماه1396

photo_2017-08-02_01-14-50 photo_2017-08-02_01-14-46

مشاهده لیست مشاهده لیست
Responsive Menu Image Responsive Menu Clicked Image
منوی سایت