کارگاه « خانواده و سواد رسانه ای »

تهران _جمعی از خانواده های وزارت دفاع- اسفند ماه96

خانواده های وزارت دفاع


? کارگاه « خانواده و سواد رسانه ای »
با سخنرانی «محمد جوانی»
? تهران _جمعی از خانواده های وزارت دفاع
? اسفند ماه1396

مشاهده لیست مشاهده لیست
Responsive Menu Image Responsive Menu Clicked Image
منوی سایت